Πιστοποιήσεις

1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας
Ελληνικά – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

2. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ελληνικά – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

3. Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
Ελληνικά – EN ISO 45001:2018

4. Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας
Ελληνικά – EN ISO 37001:2016

English – EN ISO 37001:2016

5. Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας
Ελληνικά – ΕΝ ISO 39001:2012

6. Σύστημα διαχείρισης ενέργειας
Ελληνικά – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018